happysunnydays.nl

Is dit jouw shop? Beheer je aanwezigheid op ShopWiki door een gratis account aan te maken op hetWebshop Platform!
Producten
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HappySunnyDays in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat HappySunnyDays houden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Beoordelingen en Recensies