historischnieuwsblad.nl

Is dit jouw shop? Beheer je aanwezigheid op ShopWiki door een gratis account aan te maken op hetWebshop Platform!
Producten
€ 38,50
Brazilië stoot door als een economisch zwaargewicht, wil politiek meespelen in een nieuwe wereldorde, durft de milieuzorg aan en speelt zijn sterke culturele troeven uit. Het organiseert in 2014 het Wereldkampioenschap Voetbal en in 2016 de Olympische Spelen. Twintig jaar geleden leek het te verzanden in een dramatische kloof tussen rijk en arm, en vooral in het nieuws voor zijn geweldadige grootstedelijke problematiek en de vernietiging van zijn regenwoud. Vandaag is Brazilië mondiaal een factor...
* Wie bouwde de piramides? Wat gebeurde er met de speer die Jezus. * Wie vermoordde JFK? Wie zit er achter de poloniumvergiftiging van. * Wat is er waar van de vreemde geruchten over nazi-ufo’s, het Roswellincident,. * En nog veel meer.
en principes op een toegankelijke wijze uitgelegd. 50 inzichten natuurkunde is de perfecte introductie tot de moderne fysica. Naast de natuurwetten behandelt het boek de natuurconstanten en de belangrijkste fysische theorieën. Joanne Baker staat stil bij historische doorbraken in de natuurkunde, zoals Newtons zwaartekrachtwet en Keplers wet over de beweging van de planeten, maar gaat ook in op de complexe theorieën achter de moderne wetenschap - Plancks wet, Pauli’s uitsluitingsprincipe,Schrödingers...
Diederik Samsom heeft een obsessie: Nederland én de Nederlandse politiek moeten veranderen. En de PvdA-leider wil de man zijn die dat doet, met grootse gebaren en mooie verhalen. Als revanche voor de politieke instabiliteit van de afgelopen tien jaar. En omdat hij denkt dat hij er genoeg talent voor heeft. In de campagne van 2012 lukte dat, en maakten verkiezingsbeloften plaats voor 'het eerlijke verhaal'. Ook tijdens de formatie overheerste de nieuwe politiek, waardoor vvd en PvdA tegen ieders verwachting...
Zonder ticket is de toegang niet gegarandeerd. De barcode is uniek.
In beeld: van chique sociëteit tot aapjes kijken: 175 jaar Artis
Maurits kwam tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) in conflict met Johan van Oldenbarnevelt, de raadpensionaris van Holland. De twee waren het oneens over de oplossing voor de strijd tussen de arminianen en gomaristen, die twistten over de leer van de uitverkiezing door God. Van Deursen: ‘Volgens Arminius is verkiezing een vrucht van geloof, volgens Gomarus is geloof een vrucht van verkiezing.’ De gomaristen volgden strikt de predestinatieleer van Calvijn en de kerkelijke leiding vond dat iedereen...
* De watersnoodramp van 1953. Naast authentieke, ook nooit vertoonde beelden over de. * Bert Haanstra: “De stem van het water”. De film laat de veelzijdige en veelvoudige fascinatie. * De Deltawerken. 5 jaar na de ramp (ontwerp Deltawerken), Delta Phase 1 van Bert Haanstra (aanleg van de dijk bij Veere), Delta Ypsilon (aanleg van de dammen), Delta Finale (gereedkomen zeeweringen, Oosterscheldekering + feestelijke opening vanaf Neeltje Jans). * Inpoldering en Zuiderzeewerken. Een DVD met daarop...
Op 16 juni 1994 vond in het Bintang-Theater van de 36e Pasar Malam Besar een studiedag plaats gewijd aan Jan Boon, alias Vincent Mahieu, alias Tjalie Robinson. Een studiedag ook over Indische cultuur in Nederlands-Indië, in Nederland en elders in de wereld, over Indisch verleden, heden en toekomst. Onder de sprekers bevonden zich: collega-journalisten, mensen die in een persoonlijke relatie tot hem gestaan hebben, mensen uit de wetenschappelijke wereld. De bijdragen waren soms verstandelijk, dan...
In Mensen van klein vermogen is historicus A.Th. van Deursen erin geslaagd een levendig beeld te schetsen van hoe men in Holland in de Gouden Eeuw geleefd, gewerkt, gevoeld en gedacht heeft. Het uitzonderlijke van deze fascinerende studie is dat er niet, zoals in de meeste boeken over de Gouden Eeuw, uitsluitend aandacht is voor leden van de maatschappelijke elite, maar dat juist ook het dagelijks leven van de gewone mensen centraal staat. Van Deursen behandelt dagelijkse onderwerpen als religie...
Masterstudenten geschiedenis die het vak 'geschiedenis in de actualiteit' volgen aan de Universiteit van Amsterdam, bloggen hier over politiek in historisch perspectief.
Na twee uitverkochte edities komt Maarten van Rossem ook dit jaar met een eindejaarsconference. De Amerikadeskundige staat in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam waar hij terugkijkt op de gebeurtenissen in 2012. Maarten fileert de politieke ontwikkelingen op zijn gebruikelijke wijze met onderkoelde humor en ironie. Voor iedereen die geen kaartje kon bemachtigen of nog eens van zijn kenmerkende humor wil genieten is er nu de dvd.
Zonder ticket is de toegang niet gegarandeerd. De barcode is uniek.
Het accent ligt op de vroege geschiedenis van Sparta, toen de stad nog niet tot een ‘kazerne’ was verworden, maar als een leidinggevend centrum, zowel in de politiek als op cultureel gebied uitblonk naast en zelfs boven andere steden, zoals Korinthe en Athene. Dankzij de opgravingen van Engelse archeologen (1906-1928) en talrijke nieuwere onderzoekingen, zowel op het gebied van de archeologie als van de oude geschiedenis, is het beeld van Sparta dat eerder bestond grondig gewijzigd. De onderzoekingen...
Dit boek is een melange van etnografie, geschiedenis en memoires. Het heeft betrekking op het onvoltooid verleden van de inwoners van een dorp en plattelandsstad in Zuid-Spanje, in het bijzonder op de Spaanse Burgeroorlog, op de culturele antropologie, op de manier waarop dit vak wordt beoefend in het veld en, ten slotte, op de veertig jaar die de auteur bij dit alles is betrokken. Henk Driessen is cultureel antropoloog en hoogleraar Mediterrane Studies en Islam aan de Radboud Universiteit Nijmegen...
Welke rol speelt geweld in de politiek? Radicalen van links en rechts raakten gedurende de twintigste eeuw steeds opnieuw in de verleiding om met geweld een politieke oplossing te forceren. De traditie van het Duitse idealisme bleek te sterk. Taaie autocratische structuren lieten zich gelden. De gebroken verhouding tot de Duitse natie eiste haar tol. Het onvoltooide, beschamende verleden drong tot zuivering door geweld. Het gaat onder meer over de verwerking van traumatische geweldservaringen in...
Van zijn vader Bernard van Leer, bijgenaamd de Vatenman, nam Oscar de leiding van het verpakkingsbedrijf en de Bernard van Leer Foundation over. Hij zocht naar een optimale wisselwerking tussen ondernemerschap en filantropie, en hoopte zelfs vurig een synthese van kapitalisme en socialisme te bereiken. Tegenwoordig richt de Foundation zich op compensatieonderwijs aan kinderen in de voorschoolse leeftijd, overal ter wereld.
Bovenal is 'De geur van kolen' het wonderlijke verhaal van een arcadisch dorp dat moderne mijnstad werd, en nu kampt met leegloop en verpaupering. Dat alles in één mensenleven. Zo'n snelle opkomst en ondergang, met zulke catastrofale gevolgen, is uniek voor Nederland. Wat ging er fout? Is er nog toekomst?
Planten zijn de ware weldoeners van onze planeet. Ze zorgen voor zuurstof, eten, voorkomen erosie, et cetera. Dit boek laat tot in detail zien hoe planten functioneren. Hoe zetten ze zonlicht om, hoe halen ze vocht uit de bodem, hoe passen ze zich aan aan steeds veranderende omstandigheden? En vooral: hoe overleven ze? Een vraag die met name de laatste decennia uiterst actueel is.
War ich Hitler oder was ?? Dat is zo'n beetje het enige dat John Demjanjuk gedurende zijn proces heeft gezegd. 92 zittingen lang heeft hij, liggend op een ziekenhuisbed, gezwegen en zijn advocaat het woord laten doen. De rechtbank in München was ervan overtuigd dat Demjanjuk in Sobibor heeft gediend en heeft meegewerkt aan het industriële moordproces in dit vernietigingskamp. Op 12 mei 2011 werd Demjanjuk schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de moord op ongeveer 28.000 Joden. Hij kreeg vijf...
- Schatroof: Athene steelt de kas van de Delische bond
Natuurlijk is dit een a-historische redenering. Hitler leeft gelukkig niet meer en wat hij zou stemmen zullen we nooit te weten komen. Maar hopelijk maakt deze speculatie wel duidelijk dat historische vergelijkingen altijd mank gaan. Bovendien zijn het zinloze exercities die niets toevoegen aan het actuele debat. Kamerleden en anderen die het niet eens zijn met de PVV zouden er goed aan doen de discussie aan te gaan in plaats van gemeenplaatsen over de Duitse geschiedenis te verkopen. Een discussie...
€ 25,00
(flaptekst deel 33) Recensie NBD Biblion, 27-06-2013, Memoires 1981-1982, Willem Oltmans Deel 32 - nog 44 te gaan - van Willem Oltmans' Memoires beslaat de nazomer van 1981 tot medio februari 1982. In deze periode reisde de omstreden journalist tweemaal naar de Sovjetunie, die toen al - overigens niet door Oltmans onderkende - tekenen van de aankomende neergang vertoonde. Ook voerde hij vele gesprekken met wetenschappers in het kader van zijn niet-aflatende queeste om de werking van het menselijk...
Je hebt helemaal gelijk dat zijn opvattingen echter niet een op een naar onze tijd te transponeren zijn. Het is daarom ook grappig dat je het filmpje aanhaalt waarin zijn citaat over 'de Majesteit van de Rede' aan de orde komt. (http://www.youtube.com/watch?v=GIZiR_TmR8w) Want wat zeg ik daar? Ik spreek allereerst over de wijze waarop religies soms de woorden uit hun heilige boeken letterlijk nemen en blindelings kopieren naar de huidige tijd. Vervolgens haal ik Spinoza aan die stelde dat de Majesteit...
'U wilt ons uitroeien en dat bevalt ons niets.' Willem van Oranje richtte deze woorden tot een handlanger van Don Juan, de landvoogd die namens de Spaanse koning de opstandige Nederlanden kwam bedwingen. Tien jaar eerder had een andere landvoogd, de...
Onze monarchie is een bijzondere: het is in feite een gekroonde republiek, met een Oranje verfje en een erfelijk staatshoofd. Binnenkort, in 2014, bestaat die tweehonderd jaar. Drie koningen, Willem I, II en III, en vier koninginnen, Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix, stonden op de brug van het schip van staat. Een toekomstig koning loopt zich warm aan de zijlijn. Het wordt tijd de balans op te maken. Wie waren deze koningen en koninginnen? Hoe brachten zij het er vanaf? En hoe ziet de toekomst...
Lange tijd leken de Verlichtingswaarden te overheersen, al kwamen er geleidelijk scheuren in. Maar de echte omslag kwam in 2001. Toen maakten de aanslagen van 11 september duidelijk dat er nog altijd mensen waren die van die Verlichtingswaarden niets wilden weten. Eerder dat jaar publiceerde Jonathan Israel zijn vuistdikke, onwaarschijnlijk erudiete Radical Enlightenment, in 2005 vertaald als Radicale Verlichting. Israel is een Britse historicus die eerder een kolossaal standaardwerk over de Nederlandse...
In dit boek over de Tweede Wereldoorlog geeft Richard Overy antwoord op de vraag: waarom wonnen de Geallieerden uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog? In hoeverre stond de einduitslag van dit mondiale conflict al vast bij het uitbreken van de oorlog, en wat waren de sleutelgebeurtenissen tijdens het conflict? In een solide betoog schetst Overy de gebeurtenissen met meeslepende pen. Tot begin 1942 zag de situatie er voor de Geallieerden niet rooskleurig uit. Groot-Brittannië worstelde met de oorlog...
- De wapens neer! Bertha von Suttner vecht tegen oorlog
In dit boek worden vier concrete gevallen van oorlogsmisdaden in hun historisch-sociologische context geplaatst. Het verklaart waarom deze oorlogsmisdaden in het algemeen zonder schuldgevoelens zijn gepleegd en waarom ze nooit tot een serieuze vervolging hebben geleid.
Een land van grote gebaren is Nederland niet, ook niet in de politiek. Maar geheel zonder drama is het toch niet gegaan. De ontwikkeling van het elitaire bestel van de 18de eeuw en het patriarchale bewind van na de Franse tijd naar de liberale politieke cultuur van de tweede helft van de vorige eeuw en de door massapartijen gedragen politieke gemeenschap van nu, zijn hier het bewijs van. Constitutionele monarchie, de schoolstrijd, het kiesrecht, de sociale kwestie, de parlementaire democratie, ze...
- Boordevol kortingen en aanbiedingen op musea, kastelen, koffie en hotels
De Atjehoorlog was de bloedigste en meest langdurige strijd die het Nederlandse leger ooit gevoerd heeft. Het kostte de schatkist miljoenen guldens, er vielen vele doden, maar de bewoners van Atjeh onderwierpen zich nooit geheel aan het Nederlandse bestuur. Na de eerste expeditie van 1873, die voor Nederland in een nederlaag eindigde, volgde een tweede expeditie onder leiding van generaal Jan van Swieten. In januari 1874 slaagde hij erin de residentie van de sultan, de Kraton of Kota Radja, te veroveren...
Willem Elsschot (1882-1960) werd bekend als schrijver maar was vóór alles de reclameman Alfons De Ridder. Zijn zakelijke correspondentie overtreft in omvang vele malen zijn literaire brievenproductie. Romans als Lijmen – Het Been, Kaas en Het Tankschip geven een inkijk in het zakenmilieu waarin de schrijver zijn leven lang vertoefd heeft. In hoeverre heeft dat zakenleven de schrijver beïnvloed? Vic van de Reijt kreeg toegang tot het zakelijke archief van Alfons De Ridder, dat bewaard was gebleven...
Els Kloek is projectleider van het Digitaal Vrouwenlexicon op internet, met beschrijvingen van opvallende Nederlandse vrouwen uit de periode 500-1850, en van het Biografisch Portaal van Nederland, dat vanaf 17 februari te raadplegen is. Haar boek Vrouw des huizes is onderdeel van een project dat al jaren sluimert: een soort vrouwengeschiedenis van Nederland. Dat wil zeggen, een algemeen overzicht, maar dan met steeds extra aandacht voor het doen en laten van vrouwen. ‘Dat boek werd veel te dik. Alleen...
Velden van weleer is een onalledaagse reisgids, die de reiziger langs de bizarre sporen van de Eerste Wereldoorlog voert. Routebeschrijvingen en detailkaarten wijzen de weg naar de resten van de strijd: forten, musea en loopgraven, bezienswaardigheden van een pijnlijk levend verleden. Maar Velden van weleer is bovenal een gids naar de oorlog zelf en een verhaal over de alledaagse gekte, zoveel mogelijk verteld aan de hand van fragmenten uit dagboeken, romans en gedichten van Belgische, Franse, Engelse...
'De correspondent krijgt alom lof toegezwaaid voor zijn eigenzinnige berichtgeving. Terwijl veel collega's zich uitsluitend lijken op te houden rond het Witte Huis, reist Westerman geestdriftig het land in op zoek naar het originele verhaal dat de Amerikaanse levensstijl typeert of juist volledig indruist tegen de heersende fatsoensregels.' GPD-kranten
De kabinetsformatie van 1907-1908, een bij vlagen vermakelijke episode uit onze parlementaire geschiedenis, werpt een interessant licht op de werking van het Nederlandse constitutionele bestel. Evenals nu was er grote politieke verdeeldheid, die gecompliceerd werd door het ontbreken van een duidelijke parlementaire meerderheid. In die situatie kon de jonge koningin Wilhelmina een doorslaggevende rol spelen bij de formatie, die leidde tot het door haar gewenste kabinet. Het ging ten koste van de beroemdste...
Op basis van niet eerder gebruikt materiaal brengt Maartje Janse de vergeten wereld van de afschaffers tot leven, die in de periode van na de grondwet van 1840 tot de oprichting van de Antirevolutionaire Partij in 1879 een zo belangrijke rol hebben gespeeld in de vorming van de Nederlandse politiek. Zij vertelt het verhaal van enkele verenigingen die zich verzetten tegen onder meer slavernij, drankmisbruik, de belasting op kranten, het cultuurstelsel in Indi en de Onderwijswet van 1857. Ze laat zien...
Remieg Aerts verkiest voor de eerste eeuwhelft een systematische rondgang volgens een wat ondoorgrondelijke, maar wel originele indeling: stedelijke, publieke en maatschappelijke orde. Piet de Rooy opteert daarna echter voor een chronologische benadering. Zijn hoofdstukindeling suggereert zelfs dat hij de jaren tussen 1876 en 1883 achteloos overslaat, maar gelukkig valt dat in de praktijk wel mee. De auteurs verantwoorden de onderscheiden aanpak door te wijzen op de versnelde ontwikkeling na 185...
In de eeuwenlange strijd van onze voorouders tegen het water geldt het droogleggen van de grote Noord-Hollandse meren in de zeventiende eeuw nog altijd als een verbluffend staaltje van technisch vakmanschap en gedurfd ondernemerschap. Deze prestatie wordt doorgaans in verband gebracht met de VOC-mentaliteit van de toenmalige kooplieden die juist in die jaren dankzij een snel uitdijend handelsnetwerk veel kapitaal hadden vergaard. In Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders staan de kosten en...
Terwijl de rampzalige nederlaag begin 1945 zich in alle hevigheid aandiende, werd er door de Duitsers wel gezegd dat ze liever kozen voor ‘een einde vol leed, dan leed zonder einde’. Het ‘einde vol leed’ vond dan ook op grote schaal plaats, zoals nog nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen. Enkele bloedstollende cijfers van de laatste maanden zijn de half miljoen burgerslachtoffers en de 350.000 slachtoffers per maand bij alleen al de Wehrmacht. Veel van dit alles had voorkomen kunnen worden...
De zeventiende-eeuwse zeehelden Piet Hein, Maarten Tromp en Michiel de Ruyter heersten over de oceanen en beschermden de welvaart van de Republiek. Maar hoe is die geïnstitutionaliseerde zeemacht tot stand gekomen? Peter Sigmond beschrijft deze ontwikkeling vanuit het gezichtspunt van de 'autonome' zeegewesten Holland en Zeeland, die naast gemeenschappelijke vooral eigen belangen hadden om hun grondgebied en scheepvaart gewapenderhand te beschermen. Daarbij hadden zij te maken met de Habsburgse landsheer...
- Dossier Nederland & de Koude Oorlog: Waarom de CPN in 1949 radicaal voor Stalin en de Sovjet-Unie koos
€ 16,50
De dementerende moeder van Tosca Niterink doet samen met acht andere dames op leeftijd aan kleinschalig wonen achter een cijferslot, voor hun eigen veiligheid. Met een scherp oog voor het absurde en het hilarische detail beschrijft Niterink de uitgesproken karakters van de dames en de verwikkelingen die daaruit voortkomen. `Heb ik eigenlijk nog een man? vraagt mijn moeder. `De laatste is een paar jaar terug doodgegaan. `Ach, gut. Vond ik het erg? `Niet echt, je had hem een tijdje daarvoor uit je...
Hoe konden vier hoogopgeleide Zweden, gespecialiseerd in Zuidoost-Azië, door dit land reizen zonder iets te hebben gezien? Bij zijn zoektocht naar het antwoord heeft Peter Fröberg Idling de vier reizigers opgezocht, die tegenwoordig zeer uiteenlopende opvattingen over de revolutie van de Rode Khmer hebben. Was de revolutie een catastrofe of is zij verkeerd begrepen? Fröberg Idling reisde eveneens af naar de minst toegankelijke gebieden van Cambodja, waar de voormalige leiders van de Rode Khmer zich...
Armageddon Achteraf is een verzameling van twaalf nooit eerder gepubliceerde verhalen en beschouwingen over de Tweede Wereldoorlog. Een persoonlijk verslag van de verwoesting van Dresden, een pijnlijk grappig verhaal over de fantasieën van drie soldaten over de perfecte eerste maaltijd die ze na hun terugkeer uit de oorlog zullen nuttigen, tot een donker verhaal over de onmogelijkheid om onze kinderen te beschermen tegen de verleiding van geweld. Armageddon.
Inhoud: REDACTIE, Verantwoording P.A.J. CALJÉ, Studentencultuur in de negentiende eeuw: professionalisering en aristocratisering tegelijkertijd? PETER JAN KNEGTMANS, Voor wetenschap en maatschappij: het zelfbeeld van studenten in de Sociaal-Democratische Studentenclubs HAN HULSCHER, Studenten in het Amsterdamse muziekleven IDA STAMHUIS, 'Wij nemen alles vreselijk serieus'. De eerste meisjesstudenten in de exacte vakken aan de gereformeerde Vrije Universiteit (1930-1960) JAN BRABERS, Nijmeegse...
Wel heel kwalijk is het dat er jaren van gereutel en gepruttel aan deze beslissing vooraf zijn gegaan. De knapste en duurste koppen van dit land hebben hun plasje over de bouw van het museum gedaan. Als politici en erfgoedsukkels eens hadden meegedacht in plaats van tegengedacht. Als alle museumdirecteuren eens met wat minder vliegende vaart en gestrekt been in het project waren gedoken. Als de beste historici vanaf het begin betrokken waren geweest bij het museum en zich eensgezind hadden opgesteld...
€ 18,95
Bad Boy is het verhaal van Amir Salim, een schuchtere jongeman uit een volkswijk die transformeert tot een van de meest gevreesde en geroemde kickboksers aller tijden. Niets of niemand lijkt hem hierbij in de weg te staan, tot hij ten val komt wanneer hij ervan wordt beschuldigd een man uit de reclamewereld te hebben gemolesteerd. De wereld waarin hij zijn heldenstatus heeft opgebouwd laat hem van de ene dag op de andere vallen als een baksteen. De enige die hem terzijde staat is zijn oude schoolvriend...
Recensie: Bij de presentatie in 2008 van het boek van Henk Wesseling (1937) over zijn vader waren ook aanwezig A.Th. van Deursen (1931), Jan Blokker (1927-2010) en Maarten van Rossem (1943). De laatste hield een gloedvol betoog, waarin hij zei dat we in Nederland die verzuiling sterk overdreven hadden. Veel mensen, onder wie hij, hadden er helemaal geen last van gehad. De oudjes schudden meewarig hun hoofd en Wesseling antwoordde Van Rossem dat hij veel te jong was om de verzuiling in zijn essentie...
Over de stichting van Nieuw Amsterdam was lange tijd weinig bekend. Dat veranderde toen in 1910 in Amsterdam de Van Rappard-documenten ter veiling werden aangeboden. Een medewerker van het veilinghuis, frederik Casparus Wieder, ontdekte dat deze waardevolle informatie bevatten over de onstaansgeschiedenis van Nieuw-Amsterdam. Ze maakten onder meer duidelijk welke instructies de kolonisten hadden gekregen.
Van de achtste eeuw tot de zestiende eeuw stonden Europese wetenschappers in de schaduw van hun islamitische collega’s. In het hele gebied van Oezbekistan tot Córdoba bloeiden astronomie, scheikunde, techniek, wiskunde en filosofie als nooit tevoren. Moesa al-Chwarizmi bedacht de algebra in de nenegde eeuw. Al-Jazari, een Turkse ingenieur uit de dertiende eeuw, vond onder meer de krukas uit. Het medisch handboek van Ibn-Sina (Avicenna) was tot 1600 het standaardwerk op iedere Europese universiteit.
Maarten Brands was van 1970 tot 1998 hoogleraar Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Met zijn vaak tegendraadse standpunten oefende hij een grote invloed uit op een hele generatie historici na hem. Hij publiceerde talloze afzonderlijk gepubliceerde artikelen en essays over de meest uiteenlopende aspecten van zijn vakgebied. Een uitgebreide selectie daaruit is nu bijeengebracht in twee bundels: 'Het arsenaal van de geschiedenis' en 'Karrensporen onder het asfalt'. Met scherp geslepen...
€ 45,00
Deze correspondentie is de belangrijkste bron voor de kennis van Grotius' leven en werken. Zij vormt de basis voor een biografie over een geleerdenleven dat in het teken stond van strijd om vrede op politiek en kerkelijk gebied. Maar wie verdraagzaamheid predikt en die verdraagzaamheid met sterke overheids-dwang aan onwillige gelovigen oplegt, zal heftige tegenstand ontmoeten. Dat was ook Grotius' levenslot, zoals goed naar voren komt uit dit verhaal van zijn loopbaan, familieleven, reizen, geleerde...
De twee bekendste heldinnen uit de Tachtigjarige Oorlog zijn Kenau Simonsdr. Hasselaer (1526-1588) en Magdalena Moons (1541-1613). Eeuwenlang zijn zij bejubeld als vaderlandse heldinnen: Kenau omdat ze de moed had mee te vechten op de muren van het belegerde Haarlem, Magdalena Moons omdat ze durfde te onderhandelen met de Spaanse opperbevelhebber van het beleg van Leiden. Hun heldinnenstatus duurde ongeveer drie eeuwen. In de negentiende eeuw werd het verhaal over hun heroïsche rol in de geschiedenis...
Midden in ons dichtbevolkte land heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een filmteam de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden ter wereld. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder in Nederland is gemaakt.
- Shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs: de 5 beste boeken
In de media en zeker in de Duitse bladen tekent zich de uitsluiting van Griekenland reeds af. Het voorstel van EU-commissaris Oetinger om in plaats van de Griekse ambtenaren zelf de belasting te gaan innen, is minstens even brutaal als het Oostenrijkse voorstel aan Servië in juli 1914 om zelf maar eens even die moord op Franz Ferdinand te onderzoeken. Het uit de euro zetten van Griekenland is nog slechts een kwestie van tijd. Ik denk dat ze in ruil voor een behoorlijke reddingboot zelf wel van het...
Dit is een uitgebreide versie van het college waarmee Piet de Rooij op 11 september 2009 afscheid nam als hoogleraar in de Nederlandse geschiedenis sedert de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam. De huidige verwarring over de islam plaatst De Rooij in historisch perspectief. Hij laat zien dat in Nederland door religieuze bewegingen altijd heftig werd gevochten om een plek in de openbaarheid. Het was steeds de overheid die ervoor zorgde dat de strijd niet uit de hand liep. Het college is...
De grote kranten lieten zich meeslepen in de emoties. Maarten van Rossum deed minder gemotioneerd, maar ook kon de propaganda niet doorgronden. Vanwege de hevige geemotioneerde toestand waarin de westerse wereld zich bevond na diverse aanslagen, was er weinig ruimte voor echte kritiek op het beleid van de VS. Toen in de zomer van 2004 het officiele onderzoeksraport over 9/11 uitkwam werd het duidelijk dat de VS geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor de aanslagen. Alle aandacht werd gericht op...
Dubbel-bundel over de 300 jaar slavernij op de Nederlandse Antillen en Suriname.
Een franse Hugonotenfamilie emigreert naar Suriname om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hier komen zij in aanmerking met de gevaren van het oerwoud, de wreedheid van de slavernij en het gevaarlijke rassenverschil. Totdat het de familie te veel wordt en weer terugkeert naar het moederland.
Van de Eerste Wereldoorlog zijn de begraafplaatsen en loopgraven in Noord-Frankrijk en België de trieste en vaak naamloze getuigen. In het imposante en meeslepende Verzet en eendracht brengt Adam Hochschild de persoonlijke verhalen van deze gruwelijke oorlog opnieuw tot leven. De auteur voert namelijk behalve generaals en helden ook het lang genegeerde drama van de minder bekende critici van deze oorlog op. Hij vertelt de aangrijpende verhalen van een Britse onderzoeksjournalist, een toekomstige...
Het Höcker Album is voorzien van verschillende inleidingen van Holocaustexperts zoals Christophe Busch (Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen en het Centrum voor Holocaust en Genocide Educatie, Gent), Robert Jan van Pelt (University of Waterloo, Ontario, Canada), Piotr Setkiewicz (Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau), Judy Cohen en Rebecca Erbelding (USHMM), Stefan Hördler (German Historical Institute in Washington DC) en Sarah M. Cushman...
apparaten, bedradingen, internetsites, telefoons en providers. Een boek met
Job Cohen moest daarentegen niets hebben van lallende studenten. In de zomer van 1966 vertrekt hij naar Groningen om rechten te gaan studeren. Samen met zijn oud-klasgenoot Gert Floor meldt hij zich aan bij het Groninger Studentencorps. Zonder er over na te denken scheert Cohen voor de ontgroening de haren van het hoofd. Het beeld van rijen jongens met kaalgeschoren hoofden en shabby jasjes moet hem hebben herinnerd aan zijn omgekomen grootouders in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Cohen komt...
Aan plaatsen gehecht is de nieuwste loot aan de stam van boekwerken die het concept lieux de mémoire – plaatsen van herinnering – tot uitgangspunt nemen. En hoewel ik al heel wat van die boeken besproken heb en ze me zonder uitzondering bevielen, word ik van het begrip nog altijd een beetje kregelig. Net zoals de geur van hooi je aan vroeger dagen van geluk kan doen herinneren, kunnen ook bepaalde plaatsen herinneringen aan het verleden oproepen. Maar waarover moet het dan vervolgens gaan? Over de...
De staat van de Zeven Verenigde Provinciën ontstond in een tijd waarin bestuurlijke structuren en regelgeving in heel Europa in ontwikkeling waren. Men formuleerde 'fundamentele wetten' die uitgangspunt werden voor verdere wetgeving. In dit boek worden drie van zulke Noord-Nederlandse teksten integraal gepubliceerd: de Unie van Utrecht, het Twaalfjarig Bestand en de Vrede van Munster. Iedere tekst is voorzien van een afzonderlijke inleiding waarin bepaalde aspecten van het document nader worden belicht...
Wat moeilijk voor Van Gogh moet zijn is geweest is het feit dat zijn broer Theo er wel in slaagde om aan deze verwachtingen te voldoen. ‘Vincent schreef voortdurend brieven aan zijn broer, waarin hij adviezen gaf. Tegelijkertijd had hij geld en verf nodig,’ aldus Naifeh, ‘hij kon niet zonder zijn broer. Theo was zijn inspiratie, maar hij wilde van hem geen kritiek krijgen op zijn werk.’ Van Gogh was altijd op zoek naar waardering en erkenning. ‘Hij wilde altijd van iedereen het respect winnen. Verloor...
Satire is een ongrijpbaar fenomeen. Satirische teksten en cartoons onttrekken zich gedurig aan eenduidige interpretaties en weten ernst en vrolijkheid op een vernuftige manier door elkaar te mengen. Onder het mom van satire brengt de werking van dit ongrijpbare verschijnsel nader in kaart, specifiek binnen de context van de roerige laatste decennia van de achttiende eeuw: de Patriottentijd (1780-1787) en de Bataafse Tijd (1795-1806). Centraal staan twee casussen uit het domein van de periodieke opiniepers...
Begin november 1813 trokken de Fransen geleidelijk weg uit ons land. Tijdens het machtsvacuum van enkele weken dat volgde, waren de twijfel en onzekerheid groot. Oude regenten en nieuwe bestuurders; kooplieden en fabrikanten; stadsvolk en boeren; gereformeerden, doopsgezinden, katholieken en joden; Friezen, Brabanders en Hollanders - ze hadden allemaal hun eigen angsten, belangen en verwachtingen. Zou het land terugkeren naar de gewestelijk-oligarchische verhoudingen van voor de Bataafs-Franse tijd...
€ 26,90
Adolf Hitler was, volgens het beeld in de nationaalsocialistische propaganda,de eenzame Führer getrouwd met Duitsland. In werkelijkheid had hij echter in het geheim een twintig jaar jongere minnares, Eva Braun. Wie was die jonge vrouw met wie Hitler nog kort voor zijn ondergang trouwde? Gewoonlijk wordt ze beschreven als een politiek naïeve vrouw die in München en in Hitlers privéchalet, de Berghof, slechts een onbeduidende bijrol speelde. Maar in hoeverre klopt dat beeld? Wat betekende het om samen...
Naast een unieke verzameling van teksten en beelden uit heel Europa geven prominenten in interviews hún kijk op het continent. Van het hart van het maatschappelijk debat waar historicus-filosoof Luuk van Middelaar bivakkeert. Tot buiten de dampkring, waar voor André Kuipers onderlinge verschillen gereduceerd worden tot onbeduidende details.
Vraag iemand een kunstenaarsdorp te noemen en de kans is groot dat men Laren zegt, of Bergen een enkele keer Domburg. Maar Oosterbeek? Als de plaats al een rol in de geschiedenis krijgt toebedeeld, is dat vanwege de rampzalige Slag om Arnhem, een brug te ver. Er is een ander Oosterbeek, dat van schilders en schrijvers, bankiers en renteniers, villa s en buitenplaatsen. Een onbeduidend dorp van boeren en dagloners werd in het midden van de negentiende eeuw Nederlands eerste kunstenaarskolonie. Al...
Indrukwekkend testament Tony Judt heeft een familiegeschiedenis die van Dublin, Antwerpen en Wenen via concentratiekamp Bergen-Belsen en Groot-Brittannië uiteindelijk leidt naar de Verenigde Staten. Dat verhaal staat zo model voor dat van het Westen voor en na de Tweede Wereldoorlog. Judt is ongeëvenaard in de manier waarop hij de kleine geschiedenissen weet te verbinden aan het grote verhaal: Denken over de twintigste eeuw is autobiografie en ideeëngeschiedenis – een indrukwekkend testament van...
Tijdens de koloniale oorlog 1945 -1949 onderhielden tal van Nederlandse soldaten in Nederlands-Indië seksuele contacten met lokale vrouwen. Niet zelden werd hieruit een kind geboren. Liefde in tijden van oorlog is het eerste boek over dit uiterst gevoelige onderwerp. Vanaf 1945 stuurde Nederland 120.000 militairen naar Nederlands-Indië. Na hun vergeefse strijd tegen de Indonesische onafhankelijkheid keerden de manschappen vanaf 1949 terug naar huis. Daar trouwden de meeste van deze jonge mannen...
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog werden Groot-Brittannië, Duitsland en Rusland geregeerd door drie neven: koning George V, keizer Wilhelm II en de laatste tsaar Nicolaas II. Zij stonden aan het roer van Europa toen de oorlog uitbrak die een einde zou maken aan de macht van de grote dynastieën. Op even subtiele als overtuigende wijze vertelt Miranda Carter in dit boek het verhaal van een kleine, glamoureuze, in zichzelf gekeerde elite die wanhopig probeerde de politieke controle over Europa...
Verhalen over de opkomst en bloei, neergang en nieuwe groei, over schilders en schrijvers, kerken en fabrieken, armenzorg en veiligheidsbeleid. Onder auspiciën van de Historische Vereniging Haerlem, de gemeente Haarlem en de Openbare Bibliotheek biedt dit boek een kennismaking met Haarlems trotse verleden. Fraai geïllustreerd met vele authentieke foto's, etsen en kaarten.
Het Romeinse Rijk was een lange tijd oppermachtig: geen andere staat ooit heeft over alle landen rond de Middellandse Zee geheerst. De Romeinen vormden niet alleen een politieke en militaire grootmacht, maar waren hun tijd ook ver vooruit op het gebied van retoriek, wetgeving, literatuur, wegenbouw en architectuur. In de vierde eeuw werd het Rijk gesplitst in een westelijk en een oostelijk deel en niet daarna kwam het West-Romeinse Rijk ten val. Over de oorzaken bestaan vele theorieën. Er wordt gesuggereerd...
New York is zijn eerste levensjaren bekend als Nieuw Amsterdam. In 1609 stuurt de VOC Henry Hudson op pad om een alternatieve route naar Azi" te zoeken. Hij komt uit in Amerika bij een rivier waar indianen beverpelzen en otterhuiden aanbieden. Nederlandse kooplui zetten er weldra een bonthandel op. Dankzij de West-Indische Compagnie en de komst van directeur-generaal Petrus Stuyvesant ontwikkelt de kleine handelspost zich vanaf 1621 tot een echte metropool.
Een maandje voor de invoering van de armenwet van 1854, in feite de eerste stap naar het sociale zekerheidsstelsel zoals wij dit nu kennen, sprak de heer B.W.A.E baron Sloet tot Oldhuis rake woorden in de Tweede Kamer. Deze liberaal was niet mild over de rol die de staat speelde in deze eerste vorm van bijstand: ‘Wanneer de Staat het geld ontneemt aan den nijvere om het aan den luijaard, aan den spaarzame om het aan den verkwister, aan den matige om het aan den dronkaard te geven, dan zie ik daarin...
- Dossier Tweede Wereldoorlog, de geallieerde landing op D-Day
van de genetica in vijftig heldere en compacte essays. Hij begint met de evolutietheorie en behandelt thema’s als het genoom en hoe natuur en cultuur samenwerken, evenals de nieuwste, vaak controversiële,ontwikkelingen in gentherapie en kunstmatig leven. Wat zegt DNA over de geschiedenis van de mens? Hoe gaat de kennis van het DNA de geschiedenis bepalen? Gaan we baby’s op
Korte verhalen over de periode van de slavernij op de Nederlandse Antillen.
Theunis Piersma is hoogleraar trekvogelecologie in Groningen en waddenonderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. Hij is een internationale autoriteit op het gebied van (trek)vogels. In zijn vrije tijd doet hij in zijn woonplaats, het Friese Gaast, onderzoek naar huiszwaluwen. Een dorpsgenoot vroeg hem eens: 'Waar blijven onze zwaluwen in de winter, Theunis?' Die vraag was aanleiding voor een zoektocht: hoe overleven huiszwaluwen en waar overwinteren...
Joseph Roth beschrijft in De Kapucijner Crypte de ondergang van Oostenrijk als zelfstandige staat, zoals die in kringen van de aristocratie en de bourgeoisie werd beleefd. Het meesterschap waarmee Roth hier de laatste tragische fase van een verbrokkelende maatschappij met kritisch oog en toch diep menselijke sympathie heeft geschilderd, kan men niet genoeg bewonderen.
Bijna honderd jaar geleden, op 9 december 1913, ontvingen 81.000 bejaarden voor het eerst een ouderdomsrente. Ze hadden dat te danken aan Aritius Sybrandus Talma (1864-1916) wiens Invaliditeits- en Ouderdomswet zes maanden eerder was aangenomen. Als predikant zag Talma dat veel arbeiders het hoofd nauwelijks boven water konden houden en dat ze alleen in naam vrije en zelfstandige mensen waren. Daarom werd hij actief in het protestantse werkliedenverbond Patrimonium, waar hij voor de oprichting van...
Een aanmatigend stukje. Wilders is op uitnodiging van een organisatie die de bouw van deze moskee een belediging vindt. De samenstelling van de protesterende groep is divers, van islam critici tot nabestaanden van de aanslag, politici en tot burgers van de stad. Het azijnpissen (excuser le mot) tegen Wilders begint vormen aan te nemen die (als ze al niet zo hypocriet zijn) een beetje zielig aandoen. Men kan het met hem oneens zijn, maar probeer wel een beetje nivo te houden in het commentaar. De...
In hoeverre zijn Geert wilders en zijn partij nu wel of niet fascistisch? Uit de discussie rondom deze vraag blijkt onwetendheid over de betekenis van het begrip fascisme. Robin te Slaa beschrijft de intellectuele wortels en ideologische kenmerken van deze ideologie en beantwoordt daarmee de vraag uit de titel.
De auteur beschrijft hoe Willem Vogt zich ontwikkelde van telegrafist tot AVRO-topman, hij gaat in op de spectaculaire successen van radio-amateurs als Henk Jesse en Adrianus Bauling, de bedenker van de radiodistributie. Bankdirecteur Anthony Veder wordt belicht als bevlogen radio-amateur en mecenas. U wordt meegenomen op wereldreis aan boord van onderzeeboot K18, maakt kennis met de hoogleraren Vening Meinesz en Nicolaas Koomans en luistert op Mauritius naar een uitzending van de Philips Omroep...
‘Sommigen zeggen dat ik dankbaar moet zijn, maar ik zit er maar mee. Hoe het voelt terminaal te zijn, blijft voor iedereen verborgen.’ Meneer Kooijman is een van de patiënten die de laatste periode van hun leven doorbrengen in een palliatief centrum of hospice, een plaats met een huiselijke sfeer, waar ongeneeslijk zieken tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Hospices zijn erop ingericht de kwaliteit van leven in de laatste fase zo hoog mogelijk te houden. Sinds het eerste hospice in Nederland...
Het voorjaar van 1798 was één van de wildste uit de Nederlandse geschiedenis, met twee staatsgrepen, grootscheepse politieke zuiveringen en dreigende confiscaties. De coup van 22 januari betekende een tweede Bataafse Revolutie, nadat de onder grote verwachtingen begonnen Fluwelen Revolutie van 1795 in een impasse was geraakt. Radicaal werden nu knopen doorgehakt, de macht van de oude provinciën werd gebroken en in ijltempo werd een Staatsregeling geproduceerd, Nederlands eerste en nog altijd mooiste...
Realisten en reactionairen biedt een rijke beschrijving van de sociale en culturele geschiedenis van Nederlands-Indië en maakt tevens een tot dusver verborgen historie openbaar. Het boek geeft een bijzonder beeld van een zeer roerige tijd in het voormalige Indië: de voortdurend in kracht toenemende confrontatie tussen het Indonesische nationalisme en het moederland dat de kolonie ten koste van alles wilde behouden. De Indisch-Nederlandse pers die, op veelbetekenende uitzonderingen na, dat streven...
Memoires zijn het resultaat van drie lagen. Er is het eigen verleden dat nooit, ook niet door het meest abnormale olifantengeheugen, voor meer dan een fractie kan worden vastgehouden. Er is de herinnering, het drastisch tot een draaglijke en bruikbare omvang gekortwiekte aftreksel van dat verleden dat we meedragen en dat onze identiteit vormt als de onophoudelijk met ons meelopende assistent en reisgezel. En ten slotte is er het in taal omgezette schriftelijke of mondelinge verhaal dat altijd tot...
Mede door de vage wetgeving liepen ontruimingen (pas een feit wanneer de eigenaar een procedure is gestart) regelmatig uit op harde confrontaties tussen de krakers en de politie. De grootste angst van Amsterdam is dan ook een herhaling van de gebeurtenissen in februari 1980. Het gebied bij de Vondelstraat en de Constantijn Huygensstraat veranderde toen in een oorlogsgebied: overal lagen barricades, vijf tramlijnen moesten worden omgeleid en de krakers creeërden een soort vrijstaat. In eerste instantie...
Timothy Brook is een Canadees historicus die Chinese studies doceert aan de universiteit van Oxford. Op de schilderijen van Vermeer zie je een hoed van beverbont, een Turks tapijt en een Chinese schaal. Hoe belandden deze producten in een Delftse huiskamer in de Gouden Eeuw? Brook trekt de handelsroutes na en tekent de wereldeconomie van de zeventiende eeuw. Hij plaatst de Nederlandse handelsgeest tegenover die van de Chinezen en laat zien dat de wereldhandel van nu direct voortkomt uit de Gouden...
Caesar droeg een lauwerkrans om zijn kaalheid te verbergen. Augustus liet al zijn portretten retoucheren. Caligula wilde zijn paard benoemen tot consul. Nero stak Rome in brand en vermoordde zijn stiefbroer, zijn leraar, zijn moeder en zijn zwangere vrouw. De biograaf Suetonius (tweede eeuw) geeft een ontluisterend beeld van de heersers van een wereldrijk.
Hitler en Eva Braun leerden elkaar kennen via fotograaf Heinrich Hoffmann, die sinds begin jaren twintig de politieke loopbaan van Hitler op de gevoelige plaat vastlegde. Eva Braun kwam in 1929 als 17-jarige bij Hoffmann in betrekking. Van liefde op het eerste gezicht was zeker geen sprake, van wederzijdse aantrekkingskracht waarschijnlijk wel. Hitler was evenwel voortdurend op verkiezingspad en bovendien was er nog een andere vrouw in zijn leven: zijn nicht Geli Raubal, de dochter van zijn halfzus...
In gesprek met mijzelf is samengesteld uit Mandela’s persoonlijke archief. Dit materiaal is nog nooit eerder gepubliceerd: het omvat logboeken van tijdens de strijd tegen de apartheid, dagboeken en brieven uit de tijd van zijn gevangenschap, kladblokjes uit de overgangsperiode na de apartheid, opgenomen privégesprekken en correspondentie uit zijn jaren als president. Een persoonlijke reis van Mandela’s eerste politieke bewustwording tot zijn betoverende rol op het toneel van de wereldpolitiek. Het...
Beoordelingen en Recensies